วันที่ 10 กันยายน 2564
คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ตามประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี
นำโดยผศ.ประจันทร์ เสียงเย็น คณะครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี และคณะ
ได้ขอสัมภาษณ์นางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ในหัวข้อ "มสธ.สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน"
โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านการสืบสาน "ธุงอีสาน"
ซึ่งศวช.มสธ.อุดรธานีได้จัดกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำธุงอีสานให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชน
พร้อมฝึกอบรมเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน