ผอ.อุดรธานี

นางเยียรยง ไชยรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

peak

นายนันทวุฒิ  อินทร์งาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

saijai

นางสาวสายใจ อินทะพุฒ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ปิยทัต

นายปิยะทัต อุลานันท์

พนักงานขับรถยนต์

ธนาทรัพย์

นายธนาทรัพย์ คำคูณเมือง

พนักงานขับรถยนต์

ชนาการ

นางสาวชนากานต์ ปานสุวรรณ

พนักงานทั่วไป

จำปี

นายจำปี ปัสสา

คนสวน

งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

บรรณสรณ์

นางบรรณสรณ์ พลเทพ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

วสุภา

นางวสุภา อินทรพานิช

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

อังสุมา

นางสาวอังสุมา กุณโฮง

นักวิชาการศึกษา

อนันฐชัย

นายอนันฐชัย ทองถิน

ช่างศิลป์

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

พรรษชล

นางพรรษชล แข็งขัน

บรรณารักษ์ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

พรนภา

นางสาวพรนภา นวนมะณี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

ก้องธนัช

นายก้องธนัสถ์ โชคเจริญพศุตม์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

ปฏิมา

นางปฏิมา พุทธน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

คมสัน

นายคมสัน มูลอามาตย์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์