นายนันทวุฒิ  อินทร์งาม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นายนันทวุฒิ  อินทร์งาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นางสาวสายใจ อินทะพุฒ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายปิยะทัต อุลานันท์

พนักงานขับรถยนต์

นายธนาทรัพย์ คำคูณเมือง

พนักงานขับรถยนต์

นายจำปี ปัสสา

คนสวน

งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นางศิริพร อินทร์สะอาด

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นางวสุภา อินทรพานิช

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นางสาวอังสุมา กุลนรัตน์

นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีณัฐกฤต ศรีปัญญา

นักวิชาการศึกษา

นายอนันฐชัย ทองถิน

ช่างศิลป์

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นางพรรษชล แข็งขัน

บรรณารักษ์ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวพรนภา นวนมะณี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายก้องธนัสถ์ โชคเจริญพศุตม์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

นางปฏิมา พุทธน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นายคมสัน มูลอามาตย์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์