>>>การบริการด้านการศึกษา ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี>>>

ONE STOP SERVICE ของ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี

  • บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุกหลักสูตร จำหน่ายระเบียบการสมัคร โดยนักศึกษาที่ยื่นใบสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และโครงการสัมฤทธิบัตร ผ่านจุดบริการจะได้รับชุดวิชาพื้นฐานทันที รับลงทะเบียนเรียน รับคำร้อง เช่น การลาพักการศึกษา การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ย้ายสาขาวิชา โอนชุดวิชา เป็นต้น พร้อมบริการแนะแนว ให้บริการคำแนะนำปรึกษาและตอบปัญหานักศึกษา เพื่อส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษา ณ ศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี
  • แนะแนวการศึกษาต่อและจัดนิทรรศการ โรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี 8 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร บึงกาฬ มุกดาหาร และนครพนม
  • กำหนดแผนงานและออกรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่และให้บริการด้านการศึกษานอกสถานที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี 8 จังหวัด
  • จัดการเรียนการสอนเสริมแต่ละชุดวิชา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ตามที่สาขาวิชานัดหมายนักศึกษา
  • ดูแล ประสานงาน การจัดกิจกรรมต่างๆของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิตจังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี 8 จังหวัด
  • >>>>เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  • >>>>แบบฟอร์มคำร้องและหลักฐานการยื่นคำร้อง
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 02-5048985 และ 02-5048752

>>กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใช้ในการใช้บริการ ณ OSS ของ ศวช.มสธ.อุดรธานี<<

OSS