>>>งานบริการ>>>
บริการในระบบ

1.บริการยืม (Check – out)
       เมื่อสมาชิกประสงค์ที่จะยืมหนังสือออกจากห้องสมุดให้นำหนังสือที่ต้องการยืมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เค้าน์เตอร์ให้บริการยืม-คืน ด้วยตนเองพร้อมบัตรสมาชิกห้องสมุดที่ติดบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้ว

2.บริการรับคืน (Check – in)
       เมื่อถึงกำหนดส่งคืนหนังสือ สมาชิกจะต้องนำหนังสือมาคืนให้กับห้องสมุด โดยติดต่อที่เค้าน์เตอร์บริการยืม – คืน หากสมาชิกนำหนังสือส่งคืนช้ากว่ากำหนดระบบจะคำนวณค่าปรับและแสดงจำนวนเงินค่าปรับให้ทราบทันที ห้องสมุดจะส่งใบทวงหนังสือเกินกำหนดส่งทุก 1 เดือน หากสมาชิกเพิกเฉยการทวงเกิน 3 ครั้ง ท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์การยืม

3.บริการยืมต่อ (Renew)
       เมื่อสมาชิกยืมหนังสือไปแล้ว และมีความประสงค์จะใช้หนังสือเล่มนั้นอีกครั้ง อนุญาตให้ยืมต่อได้ 3 ครั้ง โดย
* มายืมต่อด้วยตนเอง
* โทรศัพท์มาต่ออายุหนังสือที่เบอร์ 042-292500 ต่อ 112
***เพิ่มเพื่อนกับห้องสมุด มสธ.อุดรธานี ตาม QR Code ด้านล่าง 
*** กรณีมีผู้จองสื่อการศึกษาที่ท่านยืมไปจะต้องนำมาส่งคืน***

4.การจองหนังสือ (Hold)
       ผู้ใช้บริการสามารถจองหนังสือได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม – คืน โดยแสดงบัตรประจำตัวสมาชิกห้องสมุดและแจ้งชื่อหนังสือที่ต้องการจอง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทันทีว่าจองได้หรือไม่

5.การดูรายละเอียดการยืม – คืน (View your circulation record)
       ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการยืม – คืน สื่อการศึกษาได้ที่เค้าน์เตอร์บริการด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์โดยแจ้งหมายเลขสมาชิก(รหัสบาร์โค้ด)

>>>การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด>>>

***1. นักศึกษา มสธ. สมัครฟรี
โดยนำหลักฐานมาประกอบคือ
* รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
* บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือ
* หลักฐานการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน

****2. บุคคลทั่วไป
โดยนำหลักฐานมาประกอบคือ
* รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
* บัตรประจำตัวประชาชน
* ค่าบำรุงรายปีๆ ละ  200 บาท
* ค่าประกันสื่อฯ เสียหาย  500 บาท

เพิ่มเพื่อนห้องสมุด มสธ.อุดรธานี

(จะคืนให้กรณีลาออกจากการเป็นสมาชิก)และอายุสมาชิกจะมีเวลา 1 ปีนับจากวันที่ออกบัตร
***หมายเหตุ ท่านใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดไม่สามารถยืมสื่อการศึกษาได้หากต้องการข้อมูลต้องถ่ายเอกสารเท่า

>>>ระเบียบการยืมสื่อการศึกษา>>>

เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น.