>>>ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์>>>
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เข้ารับการอบรม 30 เครื่อง

*****อัตราค่าบริการ*****

1.
2.
3.
4.

ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย คิดค่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ในห้องฝึกอบรม ชั่วโมงละ 14 บาทบุคคลภายนอก คิดค่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ในห้องฝึกอบรม ชั่วโมงละ 20 บาท
ค่าบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องฝึกอบรม 350 บาท/วัน/คน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอใช้บริการ 1,500 บาท/ครั้ง

อุปกรณ์โสตทัศน์ อาทิ LCD Projector , ไมโครโฟน , เครื่องเสียง , กระดานไวท์บอร์ด