วันที่ 8 - 10 กันยายน 2564
นางวสุภา อินทรพานิช นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นายธนาทรัพย์ คำคูณเมือง
ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และรับลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564
ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้
1.รับสมัครนักศึกษาใหม่จำนวน 5 ราย
2.รับลงทะเบียนเรียนจำนวน 2 ราย
3.จำหน่ายระเบียบการสมัครจำนวน 5 ชุด
4.ปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเพิ่มและการเรียนมสธ.จำนวน 5 ราย