วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี
โดยนางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น และนายธนาทรัพย์ คำคูณเมือง พขร.
ได้ปฏิบัติงานออกหน่วยให้บริการงานทะเบียนการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ดังนี้
- สมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาค 1/2564 จำนวน 4 ราย
- แนะแนวการศึกษา/ให้คำปรึกษา จำนวน 2 ราย
- จำหน่ายระเบียบการสมัคร ป.ตรี จำนวน 4 ชุด
ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย

วันที่ 9 สิงหาคม 2564
ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดเลย มีนักศึกษามาดำเนินกิจกรรม ดังนี้
- สมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาค 1/2564 จำนวน 1 ราย
- นักศึกษา มสธ. ลงทะเบียน ภาค 1/2564 จำนวน 3 ราย
- จำหน่ายระเบียบการสมัคร ป.ตรี 2 ชุด

วันที่ 10 สิงหาคม 2564
ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดหนองบัวลำภู มีนักศึกษามาดำเนินกิจกรรม ดังนี้
- สมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาค 1/2564 จำนวน 13 ราย
- นักศึกษา มสธ. ลงทะเบียน ภาค 1/2564 จำนวน 6 ราย
- แนะแนวการศึกษา/ให้คำปรึกษา จำนวน 8 ราย
- จำหน่ายระเบียบการสมัคร ป.ตรี จำนวน 11 ชุด