>>>ภาพกิจกรรมปี 2564<<<

photo113แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานและส่งมอบงานในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 มี.ค. 64
photo113ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.นครพนมและ จ.มุกดาหาร วันที่ 26 มี.ค. 64
photo113บริการห้องประชุมกับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านตาด วันที่ 26 มี.ค. 64
photo113ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.นครพนมและ จ.มุกดาหาร วันที่ 25 มี.ค. 64
photo113บริการห้องประชุมกับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านจั่น วันที่ 25 มี.ค. 64
photo113ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.นครพนมและ จ.มุกดาหาร วันที่ 24 มี.ค. 64
photo113บริการห้องสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ภาค 2/2563 วันที่ 20-21 มี.ค. 64
photo113จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT(E-Testing) วันที่ 20-21 มี.ค. 64
photo113บริการห้องประชุมแก่ อบต.บ้านจั่น กิจกรรมวันสตรีสากล วันที่ 19 มี.ค. 64
photo113ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.หนองคาย วันที่ 10 มี.ค. 64
photo113ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.บึงกาฬ วันที่ 9 มี.ค. 64
photo113ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.สกลนคร วันที่ 5 มี.ค. 64
photo113ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.หนองบัวลำภู วันที่ 4 มี.ค. 64
photo113ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.เลย วันที่ 3 มี.ค. 64
photo113ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.อุดรธานี วันที่ 2 มี.ค. 64
photo113บริการเช่าห้องประชุมกับสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี วันที่ 29 ม.ค. 64
photo113เข้าร่วมประชุมชี้แจงและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
แปลง “ดงหนองทาสาธารณประโยชน์” วันที่ 27 ม.ค. 64
photo113แนะแนวหลักสูตรการเรียนคู่ขนานกับ มสธ.ให้กับนักศึกษาอนุปริญญา ของ วชช.หนองบัวลำภู วันที่ 23 ม.ค. 64
photo113แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ. ให้แก่นักเรียนระดับ ม.4-ม.6 ณ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา วันที่ 15 ม.ค. 64
photo113จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาฯกับ มสธ. ณ หอประชุมอำเภอกุดจับ วันที่ 12 ม.ค. 64
photo113ตอนรับวันแรกของการทำงานปี 2564 วันที่ 4 ม.ค. 64 คลิ๊ก