วันที่ 16-20 กันยายน 2564
นางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น และนายธนาทรัพย์ คำคูณเมือง
ได้ปฏิบัติงานออกหน่วยให้บริการงานทะเบียนการศึกษาและให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสอบออนไลน์ของ มสธ.
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสอบ วันที่ 25-26 ก.ย.และ 2-3 ต.ค. 2564 โดยปฏิบัติงาน
ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม