ด้วยงานประสานเครือข่ายฯ ศวช.มสธ.อุดรธานี ได้จัดทำสรุปขั้นตอนการสอบออนไลน์
และจัดทำแบบสำรวจความต้องการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “การสอบออนไลน์ ของ มสธ.”
โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ ศวช. มสธ. อุดรธานี และในกลุ่ม line นักศึกษากลุ่มต่าง ๆ ของ ศวช.มสธ.อุดรธานี
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจดี แต่ยังมีบางส่วนมีความต้องการฝึกปฏิบัติจริง
โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการใช้ระบบออนไลน์ งานประสานเครือข่ายฯ จึงได้จัดให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
ณ ศวช.มสธ.อุดรธานี ตามความพร้อมของนักศึกษาโดยการนัดหมายเป็นรายบุคคล
ซึ่งมีนักศึกษามาอบรมและนำโน๊ตบุ๊คมาใช้ในการฝึกปฏิบัติ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 จำนวน 2 คน
และวันที่ 25 ส.ค.2564 จำนวน 2 คน การให้ความรู้ดังกล่าว ศวช.มสธ.อุดรธานี
ได้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดอุดรธานีอย่างเคร่งครัด