วันที่ 16-19 สิงหาคม 2564
นางสาวอังสุมา กุณโฮง นักวิชาการศึกษา และนายธนาทรัพย์ คำคูณเมือง
ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่และบริการงานทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม มีผู้มาใช้บริการดังนี้
1.รับสมัครนักศึกษาใหม่ 4 ราย
2.จำหน่ายระเบียบการสมัครจำนวน 5 ชุด
3.ยื่นคำร้องทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
4.ปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ราย